Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

Szeretnél örök életet?

 

Általában úgy gondoljuk, hogy az életünk nem olyan jó, hogy örökké tartson, bőven elég 70-80 év. Én is először arra gondoltam, hogy nem akarok örökké élni. Azután megtudtam, hogy a testünk halálával a még nincs vége mindennek.

"Miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet." 

Tehát egy napon Isten ítéletet tart élők és holtak felett, a cselekedeteik alapján. Ekkor romolhatatlan testben kell számot adnunk az életünkről. Utána két hely van, ahová kerülünk. Örökké tartó boldogság, vagy a gyötrelem és rettegés helye.

„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. 
Íme mindent újjá teszek. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. 
A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.”  (Jel.21:4-8.) 
http://www.biblia.hu/biblia_k/k_66_21.htm

 Jn 17.3
"Az pedig az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust.   

KI Jézus? - Isten egyszülött Fia!

Jn 6,47

Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz,

örök élete van annak.

"Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énvelem." ( Jel.3:20 )

Jézus Krisztus több, mint 2000 éve született, de ma is él, és megismerhető! 

 Prédikátor könyve 7:20. Mert nincs egy igaz ember sem a földön, aki jót cselekedne és ne vétkezne. 

A Biblia szerint két hely létezik: Mennyország és pokol. Mindenki úgy születik, hogy Istentől el van szakadva, saját életét éli, Istentől függetlenül. Ennek vége a kárhozat. Ezen saját erőnkből változtatni sem tudunk.

 „De úgy szerette Isten a világot (téged), hogy az Ő egyszülött Fiát adta, (kereszthalálra) hogy valaki (te) hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16)

    „A mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.”
 
Ha úgy gondolod, hogy a jó cselekedeteid alapján jutsz el a Mennyországba, akkor tévedsz.
Ha viszont úgy gondolod, hogy te már annyi rosszat tettél az életedben, hogy nincs esélyed a Mennybe kerülni, akkor is tévedsz!
 Mi határozza meg, hogy hova kerülünk?
 Jézus egyetlen feltételt említ: „Szükséges néktek újonnan születnetek” (János 3:7)
 Nikodémus sem értette: „Vajon bemehet-é az Ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
 Jézus válasza: ”Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az.” (János 3:6)
 A szellemi újjászületésedért Isten hatalmas árat fizetett, az egyszülött Fiát (Jézus Krisztust) adta érted, mert olyan nagyon vágyott arra, hogy újra közösségben lehessen veled.
„Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam – mondja Jézus (János 14:6)
 Sem gyülekezethez tartozás, sem vallási hagyományok, követése, sem jó cselekedek, sem tökéletes életvitel nem vezet a Mennybe. Egyetlen út vezet az Atyához: Jézus Krisztus.
 Az ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van egy Üdvözítőre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus.
  Az üdvösségedhez – újjászületésedhez – nem kell mást tenned, mint elismerni, hogy eddig nem kerested Istent és bűnöket tettél, szívedben elkérni Jézus Krisztustól a bűnbocsánatot, elfogadni Isten Fiát, mint Megváltót és Urat az életed felett. És ekkor Isten újjászül, beköltözik Jézus szelleme az életedbe. Meg fog változni, kicserélődik az életed! Szívből tudsz engedelmeskedni Istennek, mert Jézus benned él, és ezt Ő teszi rajtad keresztül. Szenteld meg a szombatot, mert ez örök jel Isten és mindenkori népe között! http://www.nicelife.hu/reggeli/05/28.php
 

Csodálatos dolog megbocsátást és megtisztulást nyerni minden bűnünkből Jézus Krisztus vérén keresztül. Hatalmas reménység előre örülni a mennyei örökkévalóságnak. Azonban, már ma élvezheted az üdvösséged legnagyobb áldását: intim, szemtől szembeni kapcsolat Istennel az Atyával és Jézussal az Ő Fiával. 

        „Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.” Máté 7:13-14.

Miatyánk: http://hitbol.hu/miatyank/

Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Jel.14:7.

 Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván:
  Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt! Ézs.58:13-14.
http://igemorzsa.hu/bibliakor-jegyzet/alapv_bibliaism/13_tema.html

     http://denesotto.hu/2010/09/egy-vitatott-kerdesszombat-vagy-vasarnap/      

Tízparancsolat:

  1. És kihirdette Isten ezeket az igéket következőképpen: Én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a szolgaság házából.
  2. Ne legyenek neked idegen isteneid színem előtt. Ne készíts magadnak faragott képet vagy bármely alakot arról, ami az égben fönt, a földön alant és a vízben a föld alatt van. Ne borulj le előttük és ne szolgáld őket, mert én vagyok az Örökkévaló, a te Istened, a féltve őrködő Isten, aki megemlékszik az atyák bûnérõl a fiakon harmadiziglen és negyediziglen azokon, akik engem gyűlölnek. És kegyelmet gyakorlok ezrediziglen azokon, akik engem szeretnek és parancsolataimat megtartják.
  3. Ne vedd az Örökkévalónak, a te Istenednek Nevét szádra hiába, mert nem hagyja büntetlenül az Örökkévaló azt, aki hiába felveszi az ő Nevét.
  4. Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed. Hat napon át dolgozzál és végezd el minden munkádat. A hetedik nap azonban szombat az Örökkévalónak, a te Istenednek; ne végezz semmi munkát, sem te, sem fiad, sem leányod, sem szolgád, sem szolgálónőd, sem barmod, sem az idegen, aki kapuidon belül van. Mert hat napon alkotta az Örökkévaló az eget és a földet, a tengert és mind ami benne van és megpihent a hetedik napon; azért áldotta meg az Örökkévaló a szombat napját és megszentelte azt.
  5. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a földön, melyet az Örökkévaló, a te Istened neked ad.
  6. Ne ölj.
  7. Ne légy házasságtörő.
  8. Ne lopj.
  9. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúságot. 
  10. Ne kívánd felebarátod házát. Ne kívánd felebarátod feleségét, szolgáját, szolgálónőjét, sem ökrét, sem szamarát, semmit, ami felebarátodé!

       Jézus új parancsolatot adott, de nem törölte el a régit sem.
A legfőbb parancsolat ez:
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.

A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat.

Szombat - Sabbat: https://www.youtube.com/watch?v=bERiMKOPQNM

  amit_tehat_szeretnetek.jpgAgapé - görög eredetű szó - a szeretet legmagasabb rendű kifejezése, felebaráti, önzetlen, önfeláldozó szeretet.

Ez a szeretet: hosszútűrő, kegyes; nem irígykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.  Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, 
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent elhisz, mindent remél, mindent eltűr. 
Ez a szeretet soha nem fogy el!

 

 

Gergely Géza: Élet vagy halál

A válasz örökre meghatározza sorsunkat.
 
A döntés az Ön kezében van.
Vajon megragadja vagy elszalasztja élete lehetőségét?

http://te-dontesed.blogspot.hu/2014/01/videok.html

Ha úgy gondolod, nincs Isten, nézd meg ezt az előadást: http://www.golgota.tv/?p=22041

Vagy úgy goldolod, hogy nincs menny és pokol, akkor ezt: http://www.golgota.tv/?p=23231