Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hiszel Istenben?

 Mi a hit?

1. A fej (értelem) hite: amit látunk, vagy hallunk, azt megvizsgáljuk, azt igaznak tartsuk, vagy éppen kételkedünk benne és elutasítsuk. Ezzel  a hittel igaznak tarthatunk sok mindent, ami a Bibliában van, sőt annak egész tartalmát is. És mégis emellett szívünk érintetlen marad. Hisszük, hogy van élő Isten, hogy Ő a mennynek és földnek teremtője. Hisszük, hogy Fia, Jézus Krisztus eljött erre a világra, hogy a golgotai kereszten meghalt a világ bűneiért, hogy feltámadott és él. Sőt még azt is hihetjük, hogy visszajön ítélni eleveneket és holtakat. Mindezt igaznak tartjuk és mégis - szorongás van bennünk, vagy teljesen közönyösek maradunk. Erre a hitre szükség van, de önmagában nem elég. Az ördögökben is megvan ez a hit, és rettegnek a számukra kijelentett elkerülhetetlen ítélettől. 

2. A bizalom értelmében vett hit (szív hite): olyan ember mélységes élménye ez, aki nemcsak igaznak tartja Krisztust és a Benne elnyert üdvösséget, hanem elfogadja, magára veszi azt és életgyakorlattá teszi. Azt jelenti, hogy bízunk benne, és rábízzuk az életünket. Aki ezt a hitet megtapasztalja, az nemcsak igaznak tartja Krisztust, hanem rábízza magát. Fogadalmat és ígéretet tesz Neki, eljegyzi magát Vele és így a "Bárány menyasszonya"  lesz. És azok közösségéhez tartozik, akik szívükbe és életükbe befogadták, és Övéi lesznek most és az örökkévalóságban. 

Csak a szívbéli hit, a Jézussal való közösség, Isten akaratával való azonosulás, a bibliai HIT. Ez újjászületés által érhető el. Csak ez a kapcsolat ad örök életet itt a földön már, és halál után megláthatom Őt szemtől szemben, örökre Vele leszek. Ez a hit visz a mennybe! A halálból az életbe! Itt a földön Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, a mennyei hajlékba, ami már elkészítve van számunkra.

Isten az Igehirdetés bolondsága által menti meg az embereket. Bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megmenekülünk, ez Isten ereje. 

Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek,

 de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” 1 Kor 1, 18.

 

 

A hit célja a lelkünk megmentése.

  Először el kell ismerni, hogy eddig a magam akarata szerint   éltem, érzéseim, indulataim, kívánságaim szerint, büszkén   vagy önző indítékokkal. Magamban, pénzemben, tehetségemben, vagy emberekben bízva éltem. Nem vettem   figyelembe Isten hívását. Ő szabad akarattal teremtette az embert, megengedi, hogy tagadjam a létezését. Mondhatok nemet, vagy mondhatok igent Neki. Nem hallható hangon szólít, hanem egy belső érzésen keresztül, vagy emberek által. Emberi lényem kiteljesedése válaszomtól függ. Ha bízom Benne, örömmel fogok engedelmeskedni Neki. Önként és örömmel választom a ráutaltságot és engedelmességet. Rendelkezésére bocsátom magam, bármit mond, megteszem.

 Honnan tudjuk, hogy Isten elhívott? A bizonyosság az  engedelmességből származik. Egyedül cselekedetek által  ismerjük meg Isten elhívását.

A hit első apró lépését a mindennapos engedelmesség követi. Ha megtesszük az első lépést, minden bizonnyal fel fogjuk fedezni Isten hívását. Gyakran vágy ébred fel bennünk, vagy megmagyarázhatatlan sóvárgás. Ellenőrzés képpen alávetjük Igéje próbájának, így Isten által megerősítve meggyőződéssé érlelődik. Ekkor fel kell kelni, és megtenni amit kér. Egyedül a hívő fogja meghallani az elhívást.

Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és eljusson az igazság megismerésére. Ő szólni akar mindenki szívéhez, de csak a készséges, megalázkodó, Istent kereső ember tudja meghallani. Aki beismeri, hogy lelke nincs megelégülve, fizikai szükségletei be vannak töltve, de mégsem boldog. Pascal írta: Mindenkiben van egy Isten alakú vákum. Ha nem Isten tölti be, valami mással pótoljuk. Ezt nevezi a Biblia bálványnak.

Miért nem vétkezett Jézus?

http://hitbol.hu/miert-nem-vetkezett-jezus/

 Boldogok és áldottak azok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre, mert övék a mennyek országa. (Máté 5:3) Akik beismerik, hogy Jézus nélkül nem teljes az életük.

Az Istentől születettek (újjászületettek) nagy kiváltsága:

Egész lelke érzékeli Istent, és biztos tapasztalat alapján mondhatja: „Ott vagy fekvésemnél, és ott vagy járásomban”, elöl és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet” ZS.139;3-5.

Isten azonnal beleleheli Szellemét az újjászületett lélekbe, és ugyanaz a lehelet, amely Istentől jött, visszatér Istenhez. Ahogyan az újjászületett lélek hit által szüntelenül megkapja Isten Lelkét, úgy szüntelenül viszonozza azt szeretetben, imádságban, dicsőítésben és hálaadásban – hiszen a szeretet, a dicséret és az imádság nem más, mint minden igazán Istentől született léleknek a kilélegzése. És ez az újfajta lelki lélegzés nemcsak fenntartja, hanem napról napra növeli a lelki életet, a lelki erővel, mozgással és érzékeléssel együtt, mivel most már a lélek minden érzéke felébredt, és képes a lelki jó és rossz megkülönböztetésére.

Értelmének szemei megnyíltak, és látja a láthatatlant. Látja, milyen mérhetetlenül nagy az Ő hatalma a hívőkön, és hatalmas szeretettel szereti őket, akik hisznek. Már tudja, mi az Isten békessége, mi a Szentlélekben való öröm, mi az Isten szeretete, amely a hívők szívébe árad a Krisztus Jézus által. Aki a Lélektől született, a szeretetben maradva, Istenben marad, és Isten is őbenne. Amíg megmarad a hitben és szeretetben, és megmarad az imádság és hálaadás lelkületében, addig nem tud, és nem is akar bűnt cselekedni. A benne lévő mag (maga Jézus Krisztus) arra készteti, hogy tartózkodjék mindentől, amiről tudja, hogy utálatos Isten szemében.

Ő előbb szeretett minket, és kijelenti magát nekünk, világosságát szívünkbe ragyogtatja. Ha mi nem szeretjük Őt, nem figyelünk szavára, nem figyelünk a ránk bocsátott világosságára, fokozatosan visszahúzódik, és magunkra hagy szívünk sötétségével.

Te azért, Isten embere, mindig vigyázz, halld meg Isten szavát! Szüntelenül imádkozz, minden időben öntsd ki szívedet előtte! Így mindig hiszel majd, mindig szeretsz, és soha nem cselekszel bűnt.

 Nem hit térítő vagyok!  Mert semmilyen vallás, felekezet, gyülekezet vagy szertartás nem tud megmenteni minket a végső ítélettől és büntetéstől! Egyedül egy személy, az élő Jézus Krisztus, a belé vetett hit és bizalom. Ha elfogadom a megváltását: hogy az én bűneim (a hazugság is az, és életében legalább egyszer mindenki hazudott Jézuson kívül) büntetését Ő szenvedte el. És elhiszem, hogy csere-áldozata által megkaptam az Ő bűntelen életét. És valóságosan átélem, hogy Isten már a megigazulás köntösében, mint szeretett gyermekét lát, akiben gyönyörködik.

  

alkony.gif

 

Akiben nem jelenik meg Jézus Krisztus élete, az nem lépheti át a mennyország küszöbét. Oda nem mehet be senki, aki csak földi szüleitől született, csak aki a Szentlélek által újjászületett, akiben Jézus Krisztus élete van. Örömmel, önként rendeljük alá életünket Istennek. Mert Aki meghalt értünk, élni akar bennünk. Ő a legjobbat akarja nekünk, nyugodtan Rá bízhatjuk magunkat. Akkor egy minőségi életet élhetünk.

A tanítványság próbaköve: 

http://igemorzsa.hu/e_g_w_konyvek/jez_vez_ut/07.html

Miatyánk  -  Az Úr imájának felfedezése:

http://hitbol.hu/miatyank/

Melyik az igaz egyház? - Egy rosszul feltett kérdés

http://hitbol.hu/melyik-az-igaz-egyhaz/ 

Az Egyházak tévelygésbe vihetik a hívőket, ezért fontos, hogy önvizsgálatot tartsunk, és alaposon vizsgáljuk meg az Ige fényében a hallott prédikációt! 

 
Istenre kell hallgatni, nem emberekre!
 

David Wilkerson - Jézus visszajövetele: